Menu

Doklady preukazujúce príjem podľa pracovného zaradenia

 

Zamestnanec zamestnaný v SR (vrátane cudzinca zamestnaného v SR)

Príjem klienta je overovaný v Sociálnej poisťovni, ak Sociálna poisťovňa príjem nepotvrdí, doložte jeden z uvedených dokladov:

 • kópia výpisu z osobného účtu za posledné 3 mesiace, na ktorý je klientovi poukazovaná mzda ALEBO
 • originál alebo kópia výplatných pások za posledné 3 mesiace ALEBO
 • potvrdenie o príjme od zamestnávateľa nie staršie ako 30 dní obsahujúca vyžadované štandardy

 

Štátny zamestnanec (Policajt, vojak, colník, pracovník väzenskej a justičnej stráže)

Príjem klienta nie je možné overiť v sociálnej poisťovni, doložte jeden z uvedených dokladov:

 • kópia výpisu z osobného účtu za posledné 3 mesiace, na ktorý je klientovi poukazovaná mzda ALEBO
 • originál alebo kópia výplatných pások za posledné 3 mesiace ALEBO
 • potvrdenie o príjme od zamestnávateľa nie staršie ako 30 dní obsahujúca vyžadované štandardy

 

Dôchodcovia (starobný, invalidný)

Ak je dôchodok klienta vyplácaný zo Sociálnej poisťovne v SR nie je potrebné doložiť doklady, ak Sociálna poisťovňa príjem nepotvrdí, doložte jeden z uvedených dokladov:

 • potvrdenie o poberaní dôchodku (posledný výmer zaslaný klientovi Sociálnou poisťovňou) ALEBO
 • potvrdenie z pošty ALEBO
 • výpis z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, kam je poukazovaný dôchodok

 

Dôchodca výsluhový

Príjem klienta sa nedá overiť v Sociálnej poisťovni, doložte jeden z uvedených dokladov:

 • potvrdenie o poberaní dôchodku (posledný výmer o výsluhovom dôchodku) ALEBO
 • potvrdenie z pošty ALEBO
 • výpis z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, kam je poukazovaný dôchodok

 

Podnikateľ (SZČO s IČO) ktorý podal daňové priznanie a živnosť má minimálne rok

Doložte dva z uvedených dokladov:

 • potvrdenie o výške daňovej povinnosti ALEBO
 • daňové priznanie a potvrdenie o podaní daňového priznania s pečiatkou daňového úradu ALEBO
 • daňové priznanie a detail potvrdenia (z portálu FS) s podpisom klienta na prvej strane

 • predbežná účtovná závierka (príjem a obrat za obdobie nepokryté daňovým priznaním) ALEBO
 • výpisy z účtu za posledné 3 mesiace preukazujúce príjem a obrat za obdobie nepokryté daňovým priznaním

 

Podnikateľ (SZČO s IČO) ktorý nepodával daňové priznanie

Doložte jeden z uvedených dokladov:

 • predbežná účtovná závierka (príjem a obrat za obdobie nepokryté daňovým priznaním) ALEBO
 • výpisy z účtu za posledné 3 mesiace preukazujúce príjem a obrat za obdobie nepokryté daňovým priznaním (v prípade ak je dátum začatia podnikania v roku podania žiadosti o spotrebiteľský úver)

 

Podnikateľ (SZČO bez IČO) slobodné povolania, ktorý podal daňové priznanie a živnosť má minimálne rok

Doložte tri z uvedených dokladov:

 • listina oprávňujúca vykonávať podnikateľskú činnosť alebo slobodné povolanie

 • potvrdenie o výške daňovej povinnosti ALEBO
 • daňové priznanie a potvrdenie o podaní daňového priznania s pečiatkou daňového úradu ALEBO
 • daňové priznanie a detail potvrdenia (z portálu FS) s podpisom klienta na prvej strane

 • predbežná účtovná závierka (príjem a obrat za obdobie nepokryté daňovým priznaním) ALEBO
 • výpisy z účtu za posledné 3 mesiace preukazujúce príjem a obrat za obdobie nepokryté daňovým priznaním

 

Podnikateľ (SZČO bez IČO) slobodné povolania, ktorý nepodával daňové priznanie

Doložte dva z uvedených dokladov:

 • listina oprávňujúca vykonávať podnikateľskú činnosť alebo slobodné povolanie

 • Predbežná účtovná závierka (príjem a obrat za obdobie nepokryté daňovým priznaním) ALEBO
 • výpisy z účtu za posledné 3 mesiace preukazujúce príjem/obrat za obdobie nepokryté daňovým priznaním (v prípade ak je dátum začatia podnikania v roku podania žiadosti o spotrebiteľský úver)

 

Zamestnanec v zahraničí - Klient s trvalým pobytom v SR zamestnaný na území Schengenského priestoru

Doložte dva z uvedených dokladov:

 • kópia výpisu z osobného účtu za posledné 3 mesiace, na ktorý je klientovi poukazovaná mzda ALEBO
 • výplatné pásky za posledné 3 mesiace

 • potvrdenie o príjme od zamestnávateľa nie staršie ako 30 dní obsahujúca vyžadované štandardy ALEBO
 • pracovná zmluva, prípadne aj jej príloha, z ktorej vyplýva výška mzdy s prekladom do slovenského jazyka

 

Opatrovateľka v EU

Doložte tri z uvedených dokladov:

 • Gewerberegisterauszug - kópia výpisu zo živnostenského registra v Rakúsku

 • kópia výpisu z osobného účtu za posledné 3 mesiace, na ktorý je klientovi poukazovaná mzda ALEBO
 • originál, alebo kópia výplatných pások za posledné 3 mesiace

 • pracovná zmluva s prekladom do slovenského jazyka ALEBO
 • originál alebo kópia potvrdenia o príjme od zamestnávateľa nie staršie ako 30 dní obsahujúca vyžadované štandardy

 

Opatrovateľka

Doložte jeden z uvedených dokladov:

 • kópia výpisu z osobného účtu za posledné 3 mesiace, na ktorý je klientovi poukazovaný opatrovateľský príspevok ALEBO
 • potvrdenie o výplate opatrovateľského príspevku za posledné 3 mesiace a originál potvrdenia o priznaní opatrovateľského príspevku

 

Dôchodok vyplácaný zo zahraničia

 • výpis z osobného účtu za posledné 3 mesiace, kam je poukazovaný dôchodok

 

Osoba na materskej dovolenke

Pracovné zaradenie je akceptované v prípade dostatočného príjmu. Ak zároveň podniká, alebo pracuje vyberte pracovné zaradenie Zamestnanec alebo Podnikateľ. Príspevok doplniť ako zdroj z iných príjmov.

 • kópia výpisu z účtu za posledné 3 mesiace, ktorá obsahuje príjmy a výdavky klienta ALEBO
 • originál alebo kopia výplatných pások za posledné 3 mesiace ALEBO
 • potvrdenie o príjme od zamestnávateľa nie staršie ako 30 dní obsahujúca vyžadované štandardy